js 数组去空值死值

Array.prototype.notempty = function () {
      var arr = [];
      this.map(function (val, index) {
        //过滤规则为,不为空串、不为null、不为undefined,也可自行修改
        if (val !== "" && val != undefined) {
          arr.push(val);
        }
      });
      return arr;
    }

prototype函数允许您向Array()对象添加新属性和方法。构造属性时,将为所有数组提供属性及其值,作为默认值。构造方法时,所有数组将使用此方法。注意: Array.prototype不是指单个数组,而是指Array()对象本身。注意: prototype是一个全局对象构造函数,可用于所有JavaScript对象。

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注